Algemene Voorwaarden Boom Advocaten

Artikel 1: Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Boom Advocaten.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boom advocaten.

3. Boom advocaten is een kostenmaatschap van advocaten die bestaat uit natuurlijke personen en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. De advocaten die werkzaam zijn bij Boom Advocaten zijn ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel 070- 3353535, info@advocatenorde.nl.

4. Iedere aansprakelijkheid van Boom Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Boom Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

Artikel 2: Kantoororganisatie

Boom Advocaten is de handelsnaam van de advocaten mr. Anciella van Bremen en mr. Danielle van den Hoogen, gevestigd aan de Doezastraat 1 te (2311 GZ) Leiden. De advocaten hebben een maatschap waarin enkele gemeenschappelijke kosten worden gedeeld, maar sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelen zaken zelfstandig door middel van hun eigen eenmansbedrijf. Voornoemde advocaten zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt. Indien noodzakelijk treden voornoemde advocaten in elkaars praktijk op als achtervang of waarnemer. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan kan hiervan worden afgeweken en een externe waarnemer ingeschakeld worden.

Artikel 3: Borgsom/voorschot

1. De advocaten van Boom advocaten zullen met de werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat u zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een borgsom dan wel voorschot. De hoogte ervan zal door ons per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. De borgsom/het voorschot strekt tot zekerheid van uw financiële verplichtingen jegens ons en krijgt u bij beëindiging van de opdracht terug.

2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt u, los van de borgsom/het voorschot, maandelijks een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, zullen deze in de daaropvolgende maand bij u in rekening gebracht worden.

3. Boom advocaten heeft het recht de borgsom/het voorschot te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 4: Honorarium

1.Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat u aan Boom advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door ons jaarlijks vast te stellen uurtarieven.

2. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen probeert Boom Advocaten voor zover dat mogelijk is een indicatie te geven van de te verwachten kosten van onze werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in strategie en als gevolg van het feit dat wij de omvang van de werkzaamheden die als gevolg van processuele en/of buitenprocessuele handelingen van eventuele wederpartij(en) noodzakelijk blijken, niet kunnen beïnvloeden.

3. Kosten die wij namens u aan derden voldoen, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht.

4. Wij zenden eenmaal per maand voor onze werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan. Bij te late betaling bent u zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien rekeningen niet tijdig worden voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd.

5. Vaste tarieven dienen onmiddellijk na aanvaarding van de opdracht te worden voldaan.

Artikel 5: Gefinancierde rechtsbijstand

1.Boom Advocaten staat ook daarvoor in aanmerking komende cliënten bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een rechtszoekende in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp; www.rechtsbijstand.nl.

2. Indien voor de rechtszoekende/u gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de rechtszoekende/u om betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.

3. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een ’toevoeging’ genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg tussen u en de behandelend advocaat. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Boom advocaten bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht plus de te verwachten uittrekselkosten te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

4. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Boom advocaten met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.

5. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zult u het volledige honorarium dienen te voldoen over de voor u gewerkte uren.

Artikel 6: Archivering van dossiers

Boom advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor u de van u afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 7 jaar na archivering zijn verstreken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.Iedere aansprakelijkheid van de advocaten van Boom Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

2. Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met u, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. U stemt ermee in dat Boom advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aanvaardt.

Artikel 8: Klachten en geschillenregeling

1. Uiteraard wil Boom Advocaten u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over onze dienstverlening of de hoogte van een factuur legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Onze klachtencommissie behandelt uw bezwaren. Onze kantoorklachtenregeling (zie bijlage), die overeenstemt met het door de Orde van Advocaten aanbevolen model, wordt daarbij als leidraad genomen. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

2. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. Uw klacht zal binnen vier (4) weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk afgehandeld worden.

3. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten (tijdig) met u tot een oplossing te brengen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Boom Advocaten neemt daartoe deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is op 1 juni 1999 door de Nederlandse Orde van Advocaten in het leven geroepen. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. U kunt dit reglement opvragen bij: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600

2509 LP Den Haag, telefoon 070 310 53 10.

4. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, gericht aan voornoemd adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

5. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak door middel van arbitraal vonnis of in de vorm van bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.

6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd klachten te beoordelen betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,=.

7. Boom Advocaten kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

8. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 9 Gedragsregels Nederlandse Orde van Advocaten

1. Boom Advocaten is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.

Artikel 10: Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen u en Boom advocaten wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.

Artikel 11: Registratie Kamer van Koophandel/BTW nummer

Alle bij Boom Advocaten werkzame advocaten zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Leiden met de volgende registratienummers:

Mr. van Bremen:

KVK: 27380115

BTW nummer: NL165286519B02

 

Mr. van den Hoogen:

KVK: 273599337

BTW nummer: NL164803130B.01

Boom Advocaten, Algemene Voorwaarden, versie oktober 2015

Bijlage:

KANTOORKLACHTENREGELING BOOM ADVOCATEN

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Boom Advocaten, bestaande uit de samenwerking tussen mr Danielle van den Hoogen en mr Anciella van Bremen en de cliënt.

2. Iedere advocaat van Boom Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Boom Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr Anciella van Bremen of mr Danielle van den Hoogen, afhankelijk van de advocaat door wie de cliënt wordt bijgestaan. Mr Van Bremen zal optreden als klachtenfunctionaris voor mr Van den Hoogen en omgekeerd.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3. Indien dat noodzakelijk gevonden wordt door Boom Advocaten zal de klachtenfunctionaris periodiek verslag uitbrengen over de afhandeling van de klachten en aanbevelingen doen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Boom Advocaten, Kantoorklachtenregeling, versie januari 2016